home » disclaimer
disclaimer
Het gebruik van de website www.woneninbrussel.be is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden.
Doel van de website
De website www.woneninbrussel.be is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over alle aspecten van wonen in het Brusselse gewest. Daarbij promoot de website Brussel als woonstad. De website verwijst vaak door naar websites van instellingen die informatie ter beschikking stellen.

Alle informatie op de website is van algemene aard, tenzij het uitdrukkelijk anders bepaald wordt. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit, en u mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen.

Op of via de website ter beschikking gestelde informatie en documenten mogen niet als authentieke overname van de officieel aangenomen tekst worden beschouwd.

De inhoud van de site (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.
Gebruik van de website
Wonen in Brussel is een dienst van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. De Vlaamse Gemeenschapscommissie besteedt veel aandacht en zorg aan de website www.woneninbrussel.be en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan de Vlaamse Gemeenschapscommissie niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is. Als de op (of via) de website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal de Vlaamse Gemeenschapscommissie de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van de website. Klik voor verdere contactinformatie op "contact" in de navigatiebalk.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. De Vlaamse Gemeenschapscommissie kan echter niet garanderen dat de website www.woneninbrussel.be volledig vrij van onderbreking is en niet door andere technische problemen wordt getroffen.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma's of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma's.
Bescherming van persoonsgegevens
De Vlaamse Gemeenschapscommissie hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is op of via de website beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen evenwel, kan u evenwel persoonlijke informatie worden gevraagd. In dat geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie geeft u daarbij de volgende garanties:

  • Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening on line te realiseren
  • De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling
  • Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden aangewend
  • U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiŽren. U hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te laten verbeteren. Hiertoe kan u contact opnemen met de beheerder van de website. Klik voor verdere informatie op "contact"
  • De Vlaamse Gemeenschapscommissie treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens

De Vlaamse Gemeenschapscommissie maakt op deze website gebruik van Google Analytics om bezoekinformatie van de website te meten en te analyseren. Hiertoe worden aan de hand van uw IP-adres, onder andere internet-verkeersgegevens en gegevens over uw browsertype en computer verzameld. De Vlaamse Gemeenschapscommissie zal deze gegevens niet gebruiken om u persoonlijk te identificeren.

Tevens wordt, in dit verband, op de website gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein stukje informatie dat in de vorm van een bestand op uw computer wordt opgeslagen. Uiteraard geldt ook ten aanzien van cookies dat de Vlaamse Gemeenschapscommissie de hieruit verkregen gegevens niet zal gebruiken om u persoonlijk te identificeren. U heeft keuzes met betrekking tot cookies. Door middel van het aanpassen van de instellingen van uw browser kunt u ervoor kiezen om alle cookies te accepteren, om op de hoogte te worden gebracht wanneer een cookie wordt geplaatst of om alle cookies te weigeren. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser. Indien u ervoor kiest om cookies te weigeren, is het mogelijk dat u geen toegang heeft tot bepaalde gedeeltes van de website.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie gebruikt de door Nedstat aangeleverde informatie om de website te optimaliseren en af te stemmen op uw wensen en voorkeuren.

Indien u meer informatie wilt over Nedstat en de infomatie die door Google Analytics wordt verzameld en verwerkt, verwijzen wij u graag door naar de (privacy policy op de) website van Google (www.google.com/privacy). Wanneer u vragen heeft over deze privacy policy of over het gebruik van voornoemde gegevens door de Vlaamse Gemeenschapscommissie, kunt u een e-mail sturen naar reactie@vgc.be.
Hyperlinks en verwijzingen
Op of via de website wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites van overheden, instanties of organisaties, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. De Vlaamse Gemeenschapscommissie beschikt dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. De Vlaamse Gemeenschapscommissie aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Als u op uw eigen website hyperlinks wilt aanbrengen naar (onderdelen van) de portaalsite www.woneninbrussel.be , vragen wij u om eerst contact op te nemen met de beheerder van de portaalsite. Klik voor verdere informatie op "contact" in de navigatiebalk. Hij zal u zo snel mogelijk informeren over de toelaatbaarheid hiervan.
Intellectuele eigendomsrechten
U hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.
Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van de portaalsite of rechtstreeks met de beheerders van de desbetreffende webpagina's. Klik voor verdere informatie op "contact" in de navigatiebalk.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.
Vertrouwelijkheid
Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. De Vlaamse Gemeenschapscommissie wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. De Vlaamse Gemeenschapscommissie mag die reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, behoudens beperkingen bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. U stemt ermee in dat de Vlaamse Gemeenschapscommissie de ideeŽn, concepten, kennis en technieken, vervat in uw reacties, kan aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van, onder andere, de ontwikkeling en het concipiŽren van nieuwe diensten.
Geschillen
Deze on-lineovereenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Brussel, BelgiŽ, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.
brussel in kaart Brussel op kaart leidt u door de 118 Brusselse wijken.
Rondleidingen en advies voor iedereen een woning zoekt.
Studentenwoontours

Woontours op Facebook
Bekijk sfeerbeelden, reportages, filmpjes en artikels over de woontours op onze Facebookpagina