Huurwet

Vanaf 1 juli 2014 werden de bevoegdheden van de overeenkomsten voor de woninghuur overgedragen van de federale staat naar de gewesten. De huidige wetgeving blijft voorlopig gewoon van kracht totdat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ze wijzigt of vernieuwt. 

De huurwet is alleen van toepassing op de huurovereenkomsten voor een woning die de huurder tot zijn hoofdverblijfplaats bestemt.

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste elementen uit de huurwet. Download de uitgebreide tekst.

Verplichte affichering van huurprijs en kosten
Elke officiële of publieke mededeling moet het bedrag van de gevraagde huurprijs en van de gemeenschappelijke lasten vermelden.

Schriftelijke huurovereenkomst
Huurcontracten moeten schriftelijk afgesloten worden en moeten de volgende vermeldingen bevatten: de identiteit van de partijen, de begindatum van de overeenkomst, de aanwijzing van alle ruimtes en gedeelten van het gebouw die het voorwerp van de verhuur zijn en het bedrag van de huur.

Een schriftelijke overeenkomst moet ondertekend worden door beide betrokken partijen en moet worden opgemaakt in zoveel exemplaren als er partijen zijn. Elk origineel van het contract moet de vermelding van het aantal originelen bevatten.

Op de website van de Kamer van Arbitrage en Bemiddeling kan u een voorbeeld van huurovereenkomst voor hoofdverblijfplaats downloaden.

Verplichte bijlagen bij het huurcontract
Voor elk van de drie gewesten werd een verplichte bijlage, die bij ieder huurcontract moet worden opgenomen, vastgelegd. Deze bijlage omvat belangrijke informatie over een aantal aspecten van de huurwetgeving.

Download de bijlage voor het Brusselse gewest (achteraan in het document)

Verplichte plaatsbeschrijving
De huurder en de verhuurder zijn verplicht om voor gezamenlijke rekening een gedetailleerde plaatsbeschrijving op te stellen. Dat moet gebeuren vóór de woning bewoond is of tijdens de eerste maand van bewoning. De plaatsbeschrijving moet bij het huurcontract worden gevoegd.

Zelf een plaatsbeschrijving opmaken kan, maar de huurder en verhuurder mogen ook beslissen beroep te doen op een deskundige. De prijs voor een plaatsbeschrijving varieert naargelang de grootte van de woning. Reken voor een studio op ongeveer 180 euro, een klein appartement tot 90 m² 250 euro en voor een appartement tot 150 m² 345 euro.

Huurwaarborg 
De wet beschrijft drie mogelijke vormen van huurwaarborg:

  1. Een waarborg die wordt gestort op een geïndividualiseerde geblokkeerde rekening op naam van de huurder. In dit geval mag de waarborg niet meer bedragen dan twee maanden huur.
  2. Een bankwaarborg die het de huurder mogelijk maakt de huurwaarborg progressief samen te stellen. In dat geval verbindt de huurder er zich toe om gedurende de duur van de huurovereenkomst, met een maximum van drie jaar, de waarborg samen te stellen door een maandelijkse afbetaling. De huurder moet dit doen bij de bank waar zijn beroeps- of vervangingsinkomen wordt gestort. De waarborg mag niet meer bedragen dan drie maanden huur.
  3. Een bankwaarborg ten gevolge van een standaardcontract tussen het OCMW en een financiële instelling. Het OCMW moet dit verzoek indienen bij de financiële instelling. Ook in dat geval mag de waarborg maximum drie maanden huur omvatten.

Wanneer u niet beschikt over de nodige middelen om de huurwaarborg te betalen en geen steun krijgt van het OCMW, kan u onder bepaalde voorwaarden ook terecht bij het Woningfonds.

Er werd een standaardformulier vastgelegd waarmee de financiële instellingen ten aanzien van de verhuurders kunnen bevestigen dat de huurwaarborg toegekend is, ongeacht de manier waarop dit gebeurde.

Download het formulier huurwaarborg.

Voor klachten over het niet toepassen van de huurwaarborgwet door de banken kunnen huurders terecht bij het meldpunt huurwaarborg.

Registratie
Het huurcontract registreren is verplicht en gratis.
Om te weten te komen waar het registratiekantoor dat bevoegd is voor de plaats waar het verhuurde onroerende goed gelegen is, kan u:

  • bellen naar het callcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën op het nummer 02 572 57 57, elke werkdag tussen 8 u. en 17 u.
  • surfen naar de website van de Federale Overheidsdienst Financiën. Bij 'zoekterm 1’ geeft u ‘huurcontracten’ in. U zal dan een postcode of adres moeten ingeven.

U kan op verschillende manieren uw huurcontract laten registreren:

  • De verhuurder meldt zich persoonlijk aan bij het bevoegde registratiekantoor met twee exemplaren van het huurcontract ondertekend door beide partijen. U krijgt ter plaatse het geregistreerde huurcontract terug.
  • De verhuurder scant het door beide partijen ondertekende huurcontract in en mailt het in pdf-formaat naar het bevoegde registratiekantoor.
  • U kan ook twee exemplaren versturen via de post of per fax.

U krijgt het geregistreerde huurcontract in alle gevallen terug via de post.

Registratie moet gebeuren binnen de twee maanden vanaf de ondertekening.

Meer informatie
Voor meer informatie kan u hier de brochure "De huurwet" (pdf) downloaden (14de editie maart 2013).

Certificaat voor energieprestatie van gebouwen (EPB)

Wie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een woning of een kantoorruimte van meer dan 500 m² wil verhuren, moet sinds 1 november een EPB (in Vlaanderen heet dat een energieprestatiecertificaat - EPC) kunnen voorleggen. Het document geeft weer hoe energiezuinig of –verslindend het gebouw is.

In de aankondiging van de verhuur van het pand moet de energieklasse worden vermeld (van A tot G), alsook de CO2–uitstoot die op het EPB-certificaat staat.
In het huurcontract vermelden de eigenaars de energieklasse, de CO2–uitstoot en de verklaring dat de huurder een kopie van het EPB-certificaat heeft ontvangen.

Prijs
Voor een studio is de kostprijs ongeveer 100 euro en voor een appartement 150 euro. Een EPC voor een huis zou 200 tot 300 euro kosten. Voor kantoorgebouwen is de prijs afhankelijk van de oppervlakte.

Wie geen certificaat heeft, riskeert een boete tussen 200 en 650 euro.

Certificateurs
Leefmilieu Brussel erkent de certificateurs die de energieprestatiecertificaten opstellen. Zij doen dit na een plaatsbezoek en verwerken de gegevens via een softwareprogramma. Klik hier voor een lijst van erkende certificateurs.

Meer informatie
Leefmilieu Brussel
www.leefmilieubrussel.be
e-mail via de website
02 775 75 75