Vermindering registratierechten

De aankoop van een woning gebeurt via een notariële akte. Op elke akte moet u belastingen betalen in de vorm van registratierechten. In het Brusselse gewest bedragen deze 12,5%.

Eerst de Brusselse wijken leren kennen?

Neem deel aan een woontour. Woontours zijn gegidste rondleidingen per bus of fiets door de Brusselse wijken. Tijdens de tours krijgt u meer informatie over de koopmogelijkheden en de karakteristieken van de wijken.

Nieuwe regeling registratierechten vanaf 1 januari 2017

Sinds 1 januari 2017 is het systeem van de woonbonus afgeschaft in Brussel. In de plaats krijgen kopers van een eigen woning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een hogere korting van 21.875 euro op de registratierechten (ook wel abattement genoemd). Tot en met een aankoop van 175.000 euro moeten er geen registratierechten betaald worden. Dit abattement wordt geplafonneerd tot aankopen van 500.000 euro. Boven dit bedrag gelden de gebruikelijke registratierechten van 12,5 procent.

Het abattement betreft enkel een onroerend goed dat voor de geheelheid in volle eigendom aangekocht wordt.

Voorwaarden

 • Er komt een bijkomende voorwaarde voor het bekomen van het verhoogd abattement van 175.000 euro: na 1 januari 2017 geldt het abattement nog enkel voor een onroerend goed indien het bedrag waarop het recht moet vereffend worden de 500.000 euro niet te boven gaat. In de praktijk zal deze waarde meestal neerkomen op de normale verkoopwaarde. Er is een overgangsbepaling ingeschreven waardoor het verhoogd abattement en de gewestelijke woonbonus niet gecumuleerd kunnen worden.
 • De huidige voorwaarden voor het bekomen van het (verhoogd) abattement blijven weliswaar behouden:
  • het goed is gelegen in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest (19 gemeenten);
  • alle kopers zijn natuurlijke personen;
  • de aankoop moet gaan om “een tot bewoning aangewend of bestemd onroerend goed”;
  • de aankoop betreft een geheelheid in volle eigendom;
  • geen andere woning voor de geheelheid in volle eigendom bezitten op datum van de overeenkomst tot verkrijging (ook niet in het buitenland);
  • de woning zal door alle kopers worden bestemd als hoofdverblijfplaats binnen de 2 jaar na datum van de registratie van het document waarop de evenredige rechten werden geheven; bij een aankoop van een appartement op plan of in aanbouw wordt deze termijn op 3 jaar gebracht;
  • de verkrijger moet gedurende een ononderbroken periode van 5 jaar zijn hoofdverblijfplaats behouden in de aangekochte woning te rekenen vanaf het vestigen van de hoofdverblijfplaats in het onroerend goed.

Aankoop van een nieuwbouwwoning

Bij aankoop van een bouwgrond of een huis op plan of in aanbouw is geen vermindering van registratierechten mogelijk.
Bij aankoop van een appartement op plan is de vermindering wel toepasselijk, voor wat de heffing van de registratierechten betreft op de prijs die u betaalt voor 'de grond'. Voor het appartement in opbouw betaalt u immers btw op de facturen.

Indien u van de vermindering van registratierechten wilt genieten moet u dat zelf signaleren aan de notaris. Belangrijk hierbij is vooraf goed de voorwaarden te onderzoeken.

Meer informatie

In december 2016 werden de wetteksten gestemd door het Brussels Parlement. Via Fiscaliteit Brussel vindt u meer informatie over de nieuwe regels en voorwaarden.

U kunt ook met uw vragen terecht bij de FOD Financiën via:

Federale Overheidsdienst Financiën
www.minfin.fgov.be
02 572 57 57

Of contacteer een Brusselse notaris via www.notaris.be