Sociale woning huren

Marollen in Brussel, drie vrouwen groeten elkaar op de straat.

Wilt u een sociale woning huren? In Brussel kunnen alleenstaanden en gezinnen met een bescheiden inkomen een sociale woning aanvragen. 

Deze sociale woningen worden beheerd door 16 Openbare Vastgoedmaatschappijen (OVM's of ook sociale huisvestingsmaatschappijen genoemd). Ze liggen verspreid over de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Een kandidaat-huurder moet zich slechts bij één maatschappij inschrijven. Op het moment van inschrijving bij de maatschappij van uw keuze, kan u vermelden of u ook ingeschreven wilt worden bij een andere maatschappij. 

Klik hier voor een lijst van de Openbare Vastgoedmaatschappijen

Om ingeschreven te kunnen worden, moet u voldoen aan vijf voorwaarden. 

 • Eigendomsvoorwaarde
  Zowel de kandidaat-huurder als zijn gezinsleden mogen geen volle eigenaar, erfpachter of vruchtgebruiker van een onroerend goed zijn. Enkel in zeer uitzonderlijke gevallen wordt hiervan afgeweken. 
   
 • Inkomensvoorwaarde
  Het netto belastbaar inkomen mag niet meer bedragen dan de cijfers in onderstaande tabel. Voor 2019 wordt gekeken naar de inkomsten van 2016 (aanslagbiljet 2017).

  1. voor een alleenstaande kandidaat : 22.954,44 euro.

  2. voor een gezin, bestaande uit verscheidene personen, slechts beschikkend over één inkomen : 25.510,50 euro.

  3. voor een gezin, beschikkend over twee of meer inkomens : 29.154,90 euro.

  Deze bedragen worden vermeerderd met 2.186,61 euro per kind ten laste en met 4.297,17 euro per gehandicapt persoon.

  De inkomensvoorwaarde moet niet worden vervuld voor het gezinslid dat zijn aanvraag indient tijdens het jaar dat aan het jaar van zijn pensionering voorafgaat. 

  Bij sommige maatschappijen kan de inkomensgrens worden verhoogd met 3.644,39 euro ten opzichte van de hierboven vermelde bedragen.
   

 • Afwezigheid van geschillen
  Indien een persoon zich wenst in te schrijven bij een openbare vastgoedmaatschappij waarbij hij reeds vroeger huurder was, moeten alle verplichtingen vervuld zijn om zich opnieuw bij deze maatschappij in te schrijven. Met verplichtingen bedoelt men de geregelde betaling van de huur, de huurlasten en een waardig gebruik van de ruimten.
   
 • Wettig verblijf in België
  Minstens een lid van het gezin die niet de hoedanigheid van kind ten laste bezit moet ingeschreven zijn in bevolkings- of vreemdelingenregister of beschikken over een document waaruit blijkt dat een aanvraag werd ingediend bij de Regularisatiecommissie.
  Indien niemand in het gezin aan deze voorwaarde voldoet, kunnen toch rechten worden opgebouwd in de vorm van anciënniteit, en dit door bij een of verschillende sociale vastgoedmaatschappijen een registratienummer aan te vragen.

  Hiervoor moet u zich in een van de vijf volgende situaties bevinden:

 • Een attest van immatriculatie bezitten;
 • Een bevel gekregen hebben het grondgebied te verlaten dat niet vervallen is of verlengd werd;
 • Een nog niet vervallen aankomstverklaring bezitten, zoals bedoeld in bijlage 3 afgeleverd krachtens de wet van 15/12/1980;
 • Een bijzonder verblijfsdocument bezitten, zoals bedoeld in bijlage 35 afgeleverd krachtens de wet van 15/12/1980;
 • Het bewijs kunnen voorleggen dat bij de Raad van State een beroep werd ingesteld tegen een maatregel tot verwijdering van het grondgebied, genomen op grond van de wet van 15/12/1980.
   
 • Een enkele inschrijving per meerderjarige die niet ten laste is
  Elke persoon kan slechts deel uitmaken van één enkel kandidaat-huurdersgezin. Het is niet toegelaten inschrijvingsdossiers in te dienen bij de verschillende Openbare Vastgoedmaatschappijen van het gewest.

Meer informatie

Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij
www.bghm.brussels
bghm@bghm.brussels
02 533 19 11 - gratis nummer 0800 84 055
Jourdanstraat 45-55, 1060 Sint-Gillis