Belastingen

Welke belastingen betaalt u als eigenaar of huurder van een woning in Brussel?

Hebt u een woning gekocht in Brussel? Als eigenaar betaalt u verschillende belastingen. Hieronder vindt u informatie over:

 • de gemeentebelasting: dat is de aanvullende belasting op de personenbelasting door de gemeente. Het percentage verschilt van gemeente tot gemeente.
 • de onroerende voorheffing: dat is een gewestelijke belasting die u jaarlijks betaalt op onroerende goederen zoals vastgoed. Het kadastraal inkomen dient als basis voor deze belasting.
 • de belasting tweede verblijf of de belasting op niet-hoofdverblijfplaatsen (met een onderscheid voor studenten en niet-studenten die vaak geen belasting betalen).

Gemeentebelasting

Gemeenten mogen een aanvullende belasting heffen op de personenbelasting. Het percentage verschilt van gemeente tot gemeente. Dit varieert in 2019 van 5,7 tot 7,5%.

Wilt u alle gemeentebelastingen per Brusselse gemeente opzoeken? Die informatie vindt u via Editoria, de website die alle publicaties van het hele gewest bundelt.

Alle natuurlijke personen die op 1 januari hun domicilie hebben in de gemeente, moeten deze belasting betalen. Dus ook huurders.
 

Molenbeek

Onroerende voorheffing

Bent u eigenaar van een onroerend goed (een woning)? Dan moet u elk jaar een belasting betalen op dat goed: de onroerende voorheffing.

Sinds 2016 is er geen gewestbelasting meer, maar steeg de onroerende voorheffing in Brussel met 12%. Bent u eigenaar van een enige en eigen woning? Dan kunt u de BE HOME premie van 153 euro krijgen om deze verhoging te compenseren. Dit wordt automatisch van de onroerende voorheffing afgetrokken. 

In bepaalde gevallen krijgt u nog een vermindering of vrijstelling van de onroerende voorheffing.

Berekening onroerende voorheffing

Bent u op 1 januari van het jaar in kwestie eigenaar van een onroerend goed (= de woning)? Dan moet u de onroerende voorheffing betalen. Het kadastraal inkomen (KI) van de woning vormt de basis voor de berekening van deze belasting.

De onroerende voorheffing in Brussel bestaat uit:

 • Een deel voor het Brusselse gewest: 1,25% van het geïndexeerd kadastraal inkomen (0,80% voor eigenaars die hun woning als sociale woning via een openbare vastgoedmaatschappij verhuren; 0% voor eigenaars die hun woning via een sociaal verhuurkantoor verhuren, zie hieronder in het onderdeel 'vrijstelling van de onroerende voorheffing')
 • Een deel voor de agglomeratie: 989 opcentiemen 
 • Een deel voor de gemeente: dit verschilt van gemeente tot gemeente

Het deel voor de agglomeratie en voor de gemeente wordt berekend in zogenaamde opcentiemen op gewestbelasting. 100 opcentiemen komt overeen met 1% bijkomende belasting die aan het gewest verschuldigd is. De opcentiemen variëren van 1990 (Oudergem) tot 3390 (Schaarbeek).

Wilt u de opcentiemen en het belastingsreglement per gemeente opzoeken? Die informatie vindt u via Editoria, de website die alle publicaties van het gewest bundelt. Of neem contact op met de gemeente zelf.

Een voorbeeld

We berekenen de onroerende voorheffing van een gebouw gelegen in 1000 Brussel met een geïndexeerd kadastraal inkomen van 2000 euro.

 • deel Brusselse gewest: 1,25% van 2000 = 25 euro
 • deel agglomeratie: 989/100 x 25 = 247,25 euro
 • deel gemeente: 2950/100 x 25 = 737,5 euro

Totaal te betalen onroerende voorheffing: 1009,75 euro

Vermindering van de onroerende voorheffing

In bepaalde gevallen krijgt u vermindering op de onroerende voorheffing.

Verminderingen voor de eigenaar of vruchtgebruiker: 

 • Vermindering bescheiden woning: wanneer het KI van alle in België gelegen eigendommen lager is dan 745 euro

Verminderingen voor zowel de eigenaar als de huurder:

 • Vermindering voor het gehandicapte gezinshoofd en/of diens gehandicapte partner of echtgenoot
 • Vermindering voor de grootoorlogsinvalide
 • Vermindering voor kinderen (vanaf 2 kinderen) en gehandicapte personen ten laste

Vrijstellling van de onroerende voorheffing

Eigenaars die hun woning verhuren via een sociaal verhuurkantoor (SVK) krijgen sinds 1 januari 2018 een volledige vrijstelling van de onroerende voorheffing (voor 2018 kregen ze een korting van 36%). Bepaalde gemeenten bieden ook een premie die overeenstemt met een deel van de onroerende voorheffing van het goed dat wordt verhuurd aan het SVK.

Meer informatie?

Sinds 1 januari 2018 heeft Brussel Fiscaliteit het beheer van de Brusselse onroerende voorheffing overgenomen van de Federale Overheidsdienst Financiën. Brussel Fiscaliteit behandelt voortaan alle aanvragen, ook die over de lopende dossiers.

Brussel Fiscaliteit
Vooruitgangstraat 80, 1030 Brussel
info.fiscaliteit@gob.brussels
02 430 60 60


 

Belasting tweede verblijf

Heel wat gemeenten in het Brusselse gewest heffen in 2020 een belasting op tweede verblijven of de niet-hoofdverblijfplaats. Dat betekent dat u niet bent ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente, maar er wel woont.

De belasting verschilt van gemeente tot gemeente. In Anderlecht betaalde u in 2020 bijvoorbeeld niets, terwijl u in Brussel-centrum toch 1156 euro mocht tellen. Studenten krijgen vaak een grote vermindering.

Elke gemeente heeft een eigen reglement met soms andere vrijstellings- of verminderingsmaatregelen. Neem contact op met uw gemeente voor vragen over deze belasting of zoek de gemeentelijke reglementen zelf op via Editoria, de website die alle publicaties van het gewest bundelt.

Moderne appartemensgebouwen.

In de kijker

MyTax

MyTax is het digitale platform van Brussel Fiscaliteit. U kunt er uw belastingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest raadplegen en beheren. 

Op dit moment regelt MyTax enkel de onroerende voorheffing. Binnenkort kunt er ook andere belastingen regelen.

Ideelamp